<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d23363752\x26blogName\x3dSustainable+Rotterdam\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://sustainablerotterdam.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sustainablerotterdam.blogspot.com/\x26vt\x3d-2213893978639607655', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Sustainable Rotterdam

The city is re-inventing itself

Sustainabledanceclub.com

Monday, March 26, 2007

Prepare for the night; dress your best outfit, call your friends, and meet them at the Sustainable Dance Club. We know, it's not there yet, but things are moving fast at Döll Lab and Enviu and the latest news announce the launching of the official website. What are you waiting for? All you wanted to know about the Sustainable Dance Club and never dare to ask, is served here.


posted by Oriol P., 10:21 PM

1 Comments:

Hola Uri!

Primer de tot vull dir-te que m'ha agradat molt rebre el teu comentari. Gràcies per dir-me que les fotos estaven bé, però no arriben a la sola de la la sabata del teu bloc. L'he estat veien i està molt i molt bé, Crec què és una molt bona iniciativa. Et felicito.

Bé, per últim dir-te que sóc de Girona i estudio a Barna, i que poso un link de la pàgina de Rotterdam al meu bloc.

Atentament, Oriol Pascual de Catalunya
commented by Blogger Oriol Pascual, 10:07 PM  

Add a comment